Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này nhằm tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý và có hiệu lực thi hành giữa bạn, với tư cách là người đăng ký chương trình đại lý MCW. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này.
Thỏa thuận đại lý này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) bao gồm các điều khoản và điều kiện đầy đủ của chương trình đại lý MCW. “Bạn” hoặc “đại lý” đề cập đến bạn, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức công ty đăng ký với chúng tôi với tư cách là đơn vị đại lý theo thỏa thuận này và bao gồm bất kỳ nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, chủ sở hữu, các bên kiểm soát và các tổ chức liên kết cá nhân và thực thể liên quan (và “của bạn” có nghĩa tương ứng).
Điều quan trọng là bạn phải đọc và hiểu thỏa thuận này. Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký tham gia chương trình đại lý MCW và tham gia vào chương trình đó, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không thể tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này, bạn nên ngừng đăng ký hoặc ngừng tham gia chương trình đại lý MCW.
Thỏa thuận này thay thế tất cả các điều khoản và điều kiện trước đây liên quan đến chương trình đại lý hoặc bất kỳ chương trình đại lý nào trước đây do MCW cung cấp. Bạn đồng ý rằng thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây hoặc các điều khoản và điều kiện mà bạn đã có với MCW hoặc bất kỳ công ty thuộc tập đoàn nào.

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

A. “Thanh toán đại lý” có nghĩa là chia sẻ doanh thu của bạn theo thỏa thuận này để giới thiệu khách hàng đến các trang web;

1. “Trang web đại lý” có nghĩa là trang web của bạn hoặc các trang web nằm tại các URL được cung cấp cho MCW trong đơn đăng ký của bạn hoặc sau đó được thay đổi theo thời gian khi được thông báo cho MCW;

2. “Đơn đăng ký” có nghĩa là đơn đăng ký tham gia Chương trình đại lý của bạn;

3. “Ngày bắt đầu” có nghĩa là ngày MCW xác nhận rằng đơn đăng ký tham gia Chương trình đại lý của bạn đã được chấp nhận;

4. “Công ty” có nghĩa là MCW và/hoặc chủ sở hữu và người điều hành/các trang web, tùy từng trường hợp;

5. “Thông tin mật” có nghĩa là tất cả thông tin dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến một bên (và bất kỳ công ty thuộc tập đoàn nào trong trường hợp là MCW) (“bên tiết lộ”) được tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia (“bên nhận”), bao gồm mọi dữ liệu cá nhân và/hoặc dữ liệu khách hàng, của bất kỳ nhân viên, cố vấn chuyên nghiệp nào của bên tiết lộ trước hoặc sau ngày bắt đầu;

6. “Khách hàng” có nghĩa là tất cả những người mở tài khoản lần đầu với MCW, công ty hoặc công ty thuộc tập đoàn/các trang web bằng cách nhấp vào các link trên trang web đại lý của bạn;

7. “Thực hành tốt trong ngành” có nghĩa là việc thực hiện mức độ kỹ năng, siêng năng, thận trọng và tầm nhìn xa sẽ được mong đợi một cách hợp lý và thông thường từ một người đại lý có kỹ năng và kinh nghiệm hành động một cách thiện chí;

8. “Công ty tập đoàn” có nghĩa là công ty và bất kỳ công ty cơ quan nào mà đôi khi là công ty mẹ của công ty đó, công ty con của công ty đó hoặc công ty con của công ty mẹ của công ty đó và sẽ bao gồm bất kỳ công ty nào trong đó một tập đoàn công ty có tỷ lệ sở hữu từ 50% trở lên;

9. “Gia đình trực hệ” có nghĩa là vợ/chồng, bạn đời, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em của bạn;

10. “IPR” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, quyền trong thiết kế, thiết kế, thương mại, kinh doanh hoặc tên miền, thiện chí liên quan đến tên địa chỉ e-mail nói trên, bản quyền bao gồm cả quyền trong phần mềm máy tính (trong cả mã nguồn và mã đối tượng) và quyền trong cơ sở dữ liệu (trong mỗi trường hợp cho dù đã đăng ký hay chưa và bất kỳ ứng dụng nào để đăng ký và quyền đăng ký bất kỳ điều nào ở trên), quyền đối với các phát minh và tập lệnh định dạng web (bao gồm HTML và tập lệnh XML), bí quyết, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác có thể tồn tại ngay bây giờ hoặc trong tương lai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới bao gồm tất cả các quyền về đảo ngược và quyền khởi kiện và khôi phục thiệt hại cho các vi phạm trong quá khứ;

11. “Link” có nghĩa là các liên kết siêu văn bản (banner hoặc liên kết văn bản) liên kết đến/các trang web theo thỏa thuận này;

12. “Các bên” có nghĩa là các bên của thỏa thuận này;

13. “Chương trình” có nghĩa là Chương trình Đại lý MCW;

14. “Trang” có nghĩa là www.casinomcw.com cũng như các tên miền và URL thay thế của nó.

B. Trong thỏa thuận này, ngoại trừ trường hợp ngữ cảnh quy định khác:

1. Tiêu đề điều khoản được đưa vào chỉ để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích thỏa thuận này

2. Bất kỳ cụm từ nào được giới thiệu bởi các thuật ngữ bao gồm, cụ thể hoặc bất kỳ cách diễn đạt tương tự nào sẽ được hiểu là minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ đứng trước các thuật ngữ đó

3. Số ít bao gồm số nhiều và ngược lại

4. Tham chiếu đến một quy chế hoặc quy định theo luật là tham chiếu đến quy chế hoặc quy định đó và đến tất cả các lệnh, quy định, công cụ, hoặc pháp luật cấp dưới khác được thực hiện theo quy chế liên quan.

II. GIẤY PHÉP CÓ GIỚI HẠN

A. Theo đây, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, trong thời hạn của thỏa thuận này, để sử dụng các nhãn hiệu của chúng tôi (do chúng tôi cấp phép, từ chủ sở hữu của chúng) chỉ liên quan đến việc hiển thị các link trên trang web đại lý của bạn.

B. Theo thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền để hướng khách hàng đến các trang web của chúng tôi, phù hợp với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Thỏa thuận này không cấp cho bạn quyền độc quyền hoặc đặc quyền hoặc giới thiệu, và chúng tôi có quyền ký hợp đồng và nhận sự hỗ trợ từ các bên khác vào bất kỳ lúc nào để thực hiện các dịch vụ có cùng tính chất hoặc tương tự như của bạn. Bạn sẽ không có khiếu nại về phí giới thiệu hoặc các khoản bồi thường khác trong công việc kinh doanh được bảo đảm bởi hoặc thông qua những người hoặc tổ chức không phải bạn.

C. Bạn không thể cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng giấy phép này. Quyền sử dụng nhãn hiệu của bạn bị giới hạn và chỉ phát sinh từ giấy phép sử dụng biểu ngữ này. Bạn sẽ không khẳng định tính không hợp lệ, không thể thực thi hoặc tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phương hại đến quyền của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi đối với nhãn hiệu, làm cho cùng một mục đích chung, hoặc nói cách khác là làm suy yếu giá trị của họ hoặc làm giảm đi lợi thế thương mại liên quan của họ.

D. Bạn bị hạn chế mua một tên miền sử dụng toàn bộ hoặc một phần bất kỳ nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ nào của chúng tôi. Bạn cũng bị hạn chế sử dụng tất cả hoặc một phần bất kỳ nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ nào của chúng tôi cho các mục đích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bao gồm giao diện trang web.

E. Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép này bất kỳ lúc nào và nó sẽ được coi là bị thu hồi khi chấm dứt thỏa thuận này, vì bất kỳ lý do gì.

F. Hơn nữa, để tránh nghi ngờ, bạn không được phép làm bất kỳ điều nào sau đây:

1. Hiển thị các link trên trang đại lý

2. Hiển thị dữ liệu từ các link qua bất kỳ phương tiện điện tử nào có thể truy cập được ngoài trang web đại lý mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của MCW.

3. Làm bất cứ điều gì khiến khách hàng tin rằng khách hàng đã nhấp qua các liên kết để đăng ký tài khoản khi không phải như vậy, đôi khi được gọi là ‘nhồi nhét cookie’ hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào khác.

4. Sử dụng các liên kết theo cách chứng minh hoặc có khả năng gây bất lợi cho MCW.

5. Sử dụng các liên kết hoặc mã trong bất kỳ quảng cáo “pop-up” hoặc “pop-under” nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MCW.

III. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

A. Bạn đảm bảo và cam kết rằng:

1. Bạn có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết thỏa thuận này và bất kỳ tài liệu nào khác do bạn thực hiện có thể liên quan đến thỏa thuận này;

2. Bạn sẽ luôn tự ứng xử với kỹ năng, sự cẩn thận và siêng năng thích hợp, bao gồm cả thực hành tốt trong ngành;

3. Bạn sẽ tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của MCW mà được thông báo cho bạn hoặc cho bạn biết;

4. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho MCW trong đơn đăng ký của bạn là chính xác và bạn sẽ thông báo ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin của bạn;

5. Các liên kết sẽ không được đặt trên bất kỳ phần nào của trang web đại lý của bạn nếu nó nhắm đến bất kỳ cá nhân nào dưới 18 tuổi hoặc cư dân của các vùng lãnh thổ bị loại trừ như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của trang web;

6. Bạn không thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, cung cấp cho bất kỳ người nào bất kỳ khuyến mãi nào (chẳng hạn như nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền) để sử dụng các liên kết;

7. Bạn đã có được tất cả các ủy quyền, giấy phép hoặc giấy phép cần thiết để cho phép bạn thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này và việc thực hiện của bạn theo hợp đồng này không vi phạm luật hiện hành;

8. Bạn sẽ không thách thức bất kỳ IPR nào của MCW hoặc bất kỳ công ty thuộc tập đoàn nào hoặc nộp bất kỳ đơn đăng ký nào liên quan đến bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên miền nào tương tự như của MCW hoặc bất kỳ công ty thuộc tập đoàn nào. Điều này bao gồm đăng ký bất kỳ tên miền hoặc từ khóa, cụm từ tìm kiếm nào kết hợp các cụm từ giống hoặc tương tự với MCW hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào thuộc sở hữu của MCW;

9. Trang web đại lý sẽ không chứa bất kỳ nội dung nào phỉ báng, bạo lực, khiêu dâm, bất hợp pháp, đe dọa, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc, hoặc phân biệt đối xử hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba và sẽ không liên kết đến bất kỳ tài liệu nào như vậy;

10. Bạn sẽ đảm bảo rằng khách hàng mà bạn giới thiệu theo thỏa thuận này sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web và bạn sẽ không khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ khách hàng nào vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện khi đã đồng ý khi mở tài khoản với MCW hoặc một nhóm công ty.

B. Bạn đồng ý rằng:

1. Cả bạn và gia đình trực hệ của bạn đều không thể trở thành khách hàng và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán nào theo thỏa thuận này liên quan đến gia đình trực hệ của bạn;

2. Chúng tôi có thể giám sát trang web đại lý của bạn để đảm bảo bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý hợp tác để cho phép MCW giám sát hoạt động của bạn;

3. Các luật hoặc quy định về thương mại điện tử hiện hành sẽ không áp dụng cho thỏa thuận này;

4. Bạn sẽ chỉ trình bày nội dung trên trang web đại lý của mình (liên quan đến việc bạn đóng vai trò là đơn vị liên kết theo thỏa thuận này) đã được MCW chấp thuận trước bằng văn bản. Bất kỳ nội dung nào được MCW cho là không phù hợp theo quyết định tuyệt đối của mình, sẽ dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức.

5. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web đại lý của mình và đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trong đó và với chi phí của riêng bạn. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với trang web đại lý của bạn, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với những vấn đề này. Hơn nữa, bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi miễn phí và vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại và chi phí (bao gồm phí luật sư) liên quan đến việc phát triển, vận hành, bảo trì và nội dung của trang web đại lý của bạn. Điều khoản về bồi thường này không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi đối với một hành động riêng biệt hoặc khiếu nại chống lại bạn theo luật hiện hành.

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Chỉ những tài liệu sáng tạo đã được phê duyệt và được gắn thẻ thích hợp, do chúng tôi cung cấp theo thời gian, mới có thể được sử dụng để quảng bá trang web. Các tài liệu quảng cáo và xác nhận cá nhân được cho phép nhưng tất cả các tài liệu không do MCW thiết kế sẽ cần được chấp thuận trước bằng văn bản.

2. Bạn không được sửa đổi hoặc sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào khác, bất kỳ quyền SHTT, banner hoặc tài liệu sáng tạo nào khác do chúng tôi cung cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả các thông báo về bản quyền hoặc quyền SHTT trên bất kỳ tài liệu nào do MCW cung cấp hoặc phê duyệt, phải được giữ nguyên trên tài liệu đã nêu và sẽ không được sửa đổi hoặc loại bỏ.

3. Bằng cách đồng ý tham gia vào chương trình, bạn đồng ý tải xuống các banner, văn bản hoặc tài liệu quảng cáo và đặt nó trên trang web đại lý, sử dụng nó trong email, tiếp thị trực tiếp bằng cách sử dụng URL liên kết hoặc bản in của bạn. Những phương pháp này là những phương pháp được chấp thuận duy nhất mà bạn có thể quảng cáo theo chương trình và thỏa thuận này.

4. Biểu ngữ và liên kết không được đặt trong email không được yêu cầu, các bài đăng trên nhóm tin trái phép, hoặc các phòng trò chuyện hoặc thông qua việc sử dụng “bot”. Lưu lượng truy cập được tạo bất hợp pháp sẽ không được tính và có thể dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận này và tài khoản đại lý của bạn với chúng tôi.

5. Chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức nếu có bất kỳ hình thức gửi thư rác nào thay mặt bạn hoặc nếu bạn làm mất uy tín của MCW hoặc công ty thông qua quảng cáo sai sự thật, bằng văn bản hoặc lời nói.

6. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến MCW và bạn sẽ không có thẩm quyền và sẽ không ràng buộc MCW, công ty hoặc bất kỳ công ty thuộc tập đoàn nào với bất kỳ nghĩa vụ nào.

7. Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn sẽ chỉ sử dụng các biểu ngữ và liên kết đã được phê duyệt của chúng tôi và sẽ không thay đổi hình thức của chúng cũng như đề cập đến chúng tôi trong bất kỳ tài liệu quảng cáo nào. Hình thức và cú pháp của các liên kết truyền siêu văn bản được thiết kế và chỉ định bởi chúng tôi và tạo thành đại diện duy nhất được ủy quyền và cho phép của MCW.

8. Bạn sẽ không cố ý hưởng lợi từ lưu lượng đã biết hoặc bị nghi ngờ không được tạo ra một cách thiện chí, cho dù nó có thực sự gây ra thiệt hại cho MCW hay không. Nếu hoạt động gian lận phát sinh thông qua một người được chuyển hướng đến một trang web qua liên kết, chúng tôi có quyền rút lại tiền hoa hồng đã trả cho bạn bất kỳ lúc nào. Quyết định của chúng tôi về vấn đề này sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không có thư từ nào được đưa vào. Chúng tôi có quyền giữ lại tất cả số tiền do bạn trả theo thỏa thuận này dựa trên tài khoản lưu lượng truy cập gian lận, theo quyết định của chúng tôi.

9. Bạn bị cấm chơi tại bất kỳ trang nào được MCW quảng bá thông qua liên kết liên kết của riêng bạn hoặc từ link đại lý của một đơn vị đại lý khác chia sẻ toàn bộ hoặc một phần hoa hồng với bạn hoặc bên thứ ba. Điều này sẽ bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc nhóm chơi nào mà từ đó bạn nhận được tiền bồi thường hoặc thù lao dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp vi phạm quy định này, MCW và/hoặc nhà điều hành của trang web đã chơi cùng, sẽ có quyền hủy bỏ tất cả các trò chơi và loại bỏ mọi khoản hoa hồng kiếm được áp dụng từ trò chơi đó và chấm dứt đăng ký của bạn với tư cách là đơn vị đại lý và thỏa thuận này, cũng như vô hiệu hóa bất kỳ lượt chơi nào trong tương lai tại trang.

10. Bạn không được phép duy trì đồng thời cả mối quan hệ đại lý và giới thiệu với MCW. Việc vi phạm quy định này cho MCW quyền đơn phương chấm dứt một trong hai hoặc cả các mối quan hệ đại lý và/hoặc giới thiệu. Mối quan hệ giới thiệu đề cập đến mối quan hệ với MCW theo MCW. Chương trình Giới thiệu Bạn bè (như đã định sẵn và có sẵn trên trang web).

IV. CHIA SẺ LỢI NHUẬN

A. Bạn có thể tìm thấy các điều khoản của thanh toán cho đại lý tại đây:

1. Chia sẻ doanh thu của các Đại lý MCW

B. Tất cả các khoản thanh toán mà MCW thực hiện cho bạn theo thỏa thuận này là:

1. Được coi là đã bao gồm bất kỳ khoản thuế GTGT hoặc thuế phải nộp nào khác. Bạn được coi là phải gánh chịu bất kỳ khoản thuế nào đến hạn và phải trả cho bất kỳ số tiền nào bạn nhận được theo thỏa thuận này;

2. Sẽ không được trả cho bất kỳ tài khoản MCW nào;

C. Bạn sẽ không có quyền nhận bất kỳ Khoản Thanh toán Đại lý nào trong trường hợp Khách hàng:

1. Đã được giới thiệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này;

2. Thực hiện một khoản tiền gửi ban đầu có thể được bồi hoàn hoặc được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào khác;

3. Không thực hiện được bất kỳ kiểm tra danh tính hoặc tín dụng nào do MCW hoặc nhân danh MCW thực hiện;

4. Nằm trong lãnh thổ mà MCW và các công ty thuộc tập đoàn không chấp nhận khách hàng;

5. Bị MCW nghi ngờ vi phạm các điều khoản và điều kiện của mình hoặc đang tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào;

6. Tài khoản của họ bị đóng trong vòng 45 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

7. MCW được biết đến là người không nằm trong thuật ngữ “khách hàng” mà bạn được hưởng chia sẻ doanh thu như được cung cấp ở đây.

D. Để tránh nghi ngờ, bạn sẽ không giới thiệu cũng như không được chia sẻ doanh thu cho bất kỳ Khách hàng nào mà bạn giới thiệu từ bất kỳ lãnh thổ bị loại trừ nào vì thuật ngữ này được định nghĩa trong các điều khoản và điều kiện của trang web có liên quan.

VI. BẢO MẬT VÀ THÔNG BÁO

A. Trong thời hạn của thỏa thuận này và trong thời hạn vô thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng này, mỗi bên sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin bí mật nào thuộc về bên kia cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận này. Không bên nào được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào của bên kia cho bất kỳ người nào trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Cả hai bên sẽ tuân theo thực hành tốt trong ngành để ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật. Tuy nhiên, các nghĩa vụ theo điều khoản này sẽ không áp dụng đối với bất kỳ thông tin bí mật nào:

1. Đã tham gia vào lĩnh vực công cộng không phải do vi phạm thỏa thuận này, hoặc bất kỳ nghĩa vụ tự tin nào khác;

2. Được lấy từ một bên thứ ba mà không vi phạm thỏa thuận này;

3. Được yêu cầu tiết lộ theo luật hoặc yêu cầu quy định khác với điều kiện phải thông báo cho bên kia trước khi tiết lộ nếu hợp pháp để làm như vậy;

4. Thuộc quyền sở hữu của bên đó vào thời điểm thông tin bí mật được tiết lộ cho bên đó bởi bất kỳ bên nào khác hoặc được phát triển độc lập mà không cần tham chiếu đến bất kỳ thông tin bí mật nào của bên kia.

B. Mỗi bên có thể tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào cho giám đốc, nhân viên, cố vấn chuyên môn và cộng sự của mình và cho những người của bất kỳ công ty nào trong tập đoàn của mình trong phạm vi mà việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này. Nếu việc tiết lộ như vậy được thực hiện, bên tiết lộ phải đảm bảo rằng những người nhận thông tin bí mật phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật tương tự như được yêu cầu dưới đây.

C. Khi chấm dứt thỏa thuận này, mỗi bên sẽ trả lại hoặc hủy tất cả các bản sao của thông tin bí mật mà mình sở hữu và (nếu được yêu cầu) sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để hủy tất cả các bản sao của thông tin bí mật được lưu trữ dưới dạng điện tử trừ trường hợp có nghĩa vụ lưu giữ thông tin đó theo bất kỳ luật, quy định hoặc điều kiện cấp phép nào áp dụng cho bên đó hoặc bất kỳ công ty nào trong tập đoàn của bên đó.

VII. BẢO VỆ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

A. Bạn thừa nhận rằng tính bảo mật của dữ liệu của MCW và hệ thống của nó là điều tối quan trọng. Nếu bạn phát hiện ra vi phạm hoặc khả năng vi phạm bảo mật theo bất kỳ cách nào liên quan đến Chương trình, bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi và nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng vi phạm tiềm ẩn không phát triển thêm hoặc để khắc phục vi phạm thực tế và bất kỳ về ảnh hưởng hoặc hậu quả của nó.

B. Bạn đảm bảo rằng Trang web đại lý của bạn tuân thủ và sẽ tuân thủ luật bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu hiện hành.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

A. Bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các liên kết và rrang web sẽ thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thách thức quyền sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ này cũng như không đăng ký bất kỳ thứ gì tương tự hoặc giống với chúng.

B. Theo đây, bạn đồng ý bồi thường cho MCW bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào chống lại MCW đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động của trang web đại lý của bạn.

IX. XÁC ĐỊNH & GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

A. Theo đây, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ cho MCW, các đại lý, các công ty tập đoàn và các cán bộ cá nhân khỏi bất kỳ và tất cả các tổn thất, yêu cầu, khiếu nại, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả tổn thất do hậu quả và mất lợi nhuận, chi phí pháp lý hợp lý) và các nghĩa vụ phải chịu hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp do bạn vi phạm nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này.

B. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, các điều khoản sau đây quy định toàn bộ trách nhiệm của MCW (hoặc bất kỳ bên liên quan nào) đối với bạn trong hợp đồng, quy định, quy chế, vốn chủ sở hữu hay cách khác:

1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chương trình và các trang web được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý);

2. Tất cả các điều kiện, điều khoản và cam kết (dù rõ ràng hay ngụ ý), theo luật định hoặc liên quan đến việc phân phối, hiệu suất, chất lượng, độ chính xác, sử dụng liên tục, phù hợp với mục đích, sự xuất hiện hoặc độ tin cậy của các liên kết chương trình đại lý và các trang web do đó bị loại trừ;

3. MCW (các chi nhánh, công ty tập đoàn) sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc bạn tham gia chương trình, việc bạn sử dụng các liên kết hoặc bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận này của MCW bao gồm cả việc mất lợi nhuận (cho dù trực tiếp hoặc gián tiếp), doanh thu, lợi thế thương mại, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu hoặc bất kỳ loại thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc kinh tế nào (bao gồm mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu do hành động của bên thứ ba) ngay cả khi tổn thất đó có thể thấy trước một cách hợp lý hoặc ngay cả khi MCW đã được thông báo về khả năng bạn phải chịu khoản lỗ đó.

C. Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý đối với chương trình đại lý hoặc các thỏa thuận chia sẻ doanh thu (bao gồm chức năng của chúng và đảm bảo về tính phù hợp, khả năng bán được, tính hợp pháp, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ một quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của các trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào. Công ty cũng từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào; dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý và các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

D. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng MCW, các công ty con và chi nhánh của MCW cũng như người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về: (1) Bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt hoặc mẫu mực nào mà bạn có thể phải chịu, tuy nhiên do nguyên nhân và theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận (dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ tổn thất nào về lợi thế thương mại hoặc uy tín kinh doanh, bất kỳ tổn thất nào về dữ liệu, chi phí mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, hoặc tổn thất vô hình khác; (2) Bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu, bao gồm nhưng không giới hạn ở mất mát hoặc thiệt hại do: (a) Bất kỳ thay đổi nào mà công ty có thể thực hiện đối với chương trình đại lý, hoặc đối với bất kỳ sự ngừng vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong cung cấp của chương trình đại lý (hoặc bất kỳ tính năng nào trong chương trình đại lý); (b) Xóa, huỷ hoặc không lưu trữ, bất kỳ nội dung và dữ liệu truyền thông nào khác được duy trì hoặc truyền bởi hoặc thông qua việc bạn sử dụng chương trình liên kết; (c) Việc bạn không cung cấp cho công ty thông tin tài khoản chính xác; (d) Việc bạn không giữ mật khẩu hoặc chi tiết tài khoản của mình an toàn và bí mật. Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của công ty ở trên sẽ được áp dụng cho dù công ty có được thông báo hay không hoặc lẽ ra phải nhận thức được khả năng phát sinh bất kỳ tổn thất nào như vậy.

E. Khoảng thời gian quy định mà trong đó bạn phải bắt đầu tố tụng đối với bất kỳ khiếu nại nào theo chương trình này sẽ là 6 tháng kể từ ngày bạn biết hoặc lẽ ra phải biết một cách hợp lý về vi phạm có liên quan sẽ hình thành chủ đề của khiếu nại.

X. ĐIỀU KHOẢN VÀ CHẤM DỨT

A. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia về ý định chấm dứt thỏa thuận này không ít hơn ba mươi (30) ngày trước khi dự định chấm dứt.

B. MCW có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp:

1. Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này;

2. Bạn ngừng hoặc đe dọa ngừng hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc bị phá sản hoặc thủ tục thanh lý.

3. MCW ngừng chấp nhận khách hàng từ một lãnh thổ hoặc khu vực pháp lý mà trang web liên kết của bạn tiếp thị.

4. MCW xác định rằng trang web đại lý của bạn đang tạo ra lưu lượng truy cập gian lận hoặc bất kỳ phương pháp tương tự nào khác nhằm tạo ra việc thanh toán gian lận chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận này.

C. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào có thể đã tích lũy trước khi chấm dứt.

D. Khi chấm dứt thỏa thuận này, mọi giấy phép được cấp cho bạn ở đây sẽ ngay lập tức chấm dứt.

E. Nếu thỏa thuận này bị chấm dứt theo điều khoản X (B), bạn sẽ không có quyền nhận thêm bất kỳ khoản thanh toán hoặc chia sẻ doanh thu nào theo Thỏa thuận này.

F. Các điều khoản VI, IX và tất cả các điều khoản khác mà theo ngụ ý sẽ cần phải có hiệu lực sau khi chấm dứt thỏa thuận này, sẽ vẫn có hiệu lực trong một khoảng thời gian vô thời hạn sau khi chấm dứt thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì.

XI. BẤT KHẢ KHÁNG

A. Không bên nào vi phạm thỏa thuận này cũng như không chịu trách nhiệm về việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó là do các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên đó. Trong trường hợp đó, bên bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn hợp lý thời gian để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, với điều kiện là nếu thời gian trì hoãn hoặc không thực hiện tiếp tục kéo dài hơn mười (10) ngày, bên không bị ảnh hưởng có thể chọn chấm dứt thỏa thuận này khi có thông báo bằng văn bản cho bên kia.

XII. KHÔNG CÓ ĐẠI LÝ HOẶC ĐỐI TÁC

Không có nội dung nào trong thỏa thuận này hoặc việc thực hiện nó sẽ cấu thành, hoặc được coi là cấu thành quan hệ đối tác, liên kết, liên doanh hoặc pháp nhân hợp tác khác giữa các bên. Bạn không được coi mình là liên doanh của chúng tôi cũng như không ủy quyền cho bất kỳ bên nào thực hiện hoặc ký kết bất kỳ cam kết nào thay mặt hoặc cho chúng tôi.

XIII. KÝ KẾT VÀ HỢP ĐỒNG

A. Bạn không được chuyển nhượng, vô hiệu hóa, tuyên bố ủy thác hoặc hủy bỏ thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của thỏa thuận này.

B. Tuy nhiên, MCW có thể chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận này cho một công ty thuộc tập đoàn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

XIV. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

A. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến hợp đồng này, thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đây giữa các bên về vấn đề đó, và không thể được sửa đổi ngoại trừ một văn bản bằng văn bản được ký bởi các đại diện được ủy quyền hợp pháp của những bên liên quan.

B. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần, thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với các điều khoản khác trong đó và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng.

C. Việc chúng tôi không hoặc chậm trễ thi hành bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản hoặc điều kiện của Thỏa thuận này sẽ không phải là sự từ bỏ các quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác.

D. Mỗi Bên thừa nhận rằng, khi tham gia thỏa thuận này, sẽ không dựa trên cơ sở và không dựa vào bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều khoản nào khác ngoại trừ được quy định rõ ràng ở đây.

E. Thoả thuận này (và mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc tố tụng) sẽ được thực hiện, giải thích và hiểu theo luật pháp Anh và các bên tuân theo thẩm quyền của toà án Anh một cách không thể huỷ ngang.

F. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn đã có cơ hội xem xét từng điều khoản có trong rhỏa thuận này và có cơ hội tìm kiếm lời khuyên pháp lý độc lập đối với từng điều khoản trong đó và theo đây đồng ý rằng tất cả các điều khoản của rhỏa thuận này là hợp lý và hợp lệ.

Tiền tệ và Ngôn ngữ